Warunki świadczenia usług witryny CookCity

Niniejsze Warunki świadczenia usług witryny (niniejsze „Warunki świadczenia usług”) zostały uzgodnione między PL SGA Management sp.z o.o. AoA oraz jej podmiotami powiązanymi i zależnymi (łącznie „CookCity”) a Tobą, lub jeśli reprezentujesz podmiot lub inną organizację, tym podmiotem lub organizacją (w obu przypadkach „Tobą” lub „Twoim”). Niniejsze Warunki świadczenia usług regulują korzystanie z witryn, które zawierają linki do niniejszych Warunków świadczenia usług („Witryny”) i oferują użytkownikom („Użytkownikom”) dostęp do określonych treści w Witrynie („Treści”). Niniejsze Warunki świadczenia usług mają zastosowanie do Witryny i Treści dostępnych za pośrednictwem Witryny, niezależnie od Witryny, za pośrednictwem której uzyskujesz dostęp lub z niej korzystasz.

PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW ŚWIADCZENIA USŁUG. ODWIEDZAJĄC WITRYNĘ I TREŚCI LUB KORZYSTAJĄC Z NIEJ, POTWIERDZASZ, ŻE PRZECZYTAŁEŚ I ZGADZASZ SIĘ NA PRZESTRZEGANIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW ŚWIADCZENIA USŁUG. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ NA NINIEJSZE WARUNKI USŁUGI, COOKCITY NIE CHCE UDOSTĘPNIAĆ CI LUB  ZAPEWNIAĆ DOSTĘPU DO WITRYNY I TREŚCI ORAZ NIE WOLNO CI KORZYSTAĆ Z WITRYNY I TREŚCI.

O ile później zawrzesz z CookCity jakiekolwiek inne umowy dotyczące Witryny i Treści, niniejsze Warunki świadczenia usług stanowią pełną i wyłączną umowę między Tobą a CookCity, dotyczącą dostępu do Witryny i Treści oraz korzystania z nich. Niniejsze Warunki świadczenia usług zastępują wszelkie wcześniejsze umowy lub propozycje, ustne lub pisemne, a także wszelkie inne komunikaty między Tobą a CookCity dotyczące korzystania przez Ciebie z Witryny i Treści jako Użytkownika Witryny.

 1. DEFINICJE. Terminy użyte w niniejszych Warunkach świadczenia usług mają definicje podane w niniejszych Warunkach świadczenia usług lub, jeśli nie zostały zdefiniowane w niniejszych Warunkach świadczenia usług, mają zwykłe angielskie znaczenie, nawet jeśli CookCity zapewnia przetłumaczoną wersję niniejszych Warunków świadczenia usługi. W zakresie, w jakim istnieje jakakolwiek niejasność lub niespójność między angielską wersją niniejszych Warunków świadczenia usług a wersją w jakimkolwiek innym języku, obowiązuje angielska wersja Warunków świadczenia usług.

 1. TERMIN.  Niniejsze Warunki świadczenia usług obowiązują od daty pierwszego uzyskania dostępu do Witryny i Treści lub korzystania z nich („Daty wejścia w życie”) i będą obowiązywać do momentu rozwiązania określonego w niniejszym dokumencie.

 1. MODYFIKACJE. CookCity zastrzega sobie prawo do modyfikowania Witryny i Treści w dowolnym momencie, za powiadomieniem lub bez powiadomienia, poprzez udostępnienie tych modyfikacji w Witrynie. CookCity zastrzega sobie również prawo do zmiany niniejszych Warunków świadczenia usług w dowolnym momencie. CookCity poinformuje Cię o obecności jakichkolwiek zmian w niniejszych Warunkach świadczenia usług, publikując te zmiany w Witrynie lub powiadamiając o tym za pośrednictwem Witryny. Wszelkie modyfikacje zaczną obowiązywać natychmiast po opublikowaniu w Witrynie lub dostarczeniu takiego powiadomienia za pośrednictwem Witryny. Możesz wypowiedzieć niniejsze Warunki świadczenia usług, jak określono poniżej, jeśli sprzeciwiasz się takim modyfikacjom. Jednak uważa się, że zgodziłeś się na wszelkie modyfikacje poprzez dalsze korzystanie z Witryny i Treści po takim okresie powiadomienia.

 1. DOSTĘP. 
  4.1 Ograniczony dostęp. Ta Witryna nie jest dostępna ani przeznaczona dla dzieci poniżej 13. roku życia. Możesz korzystać z tej Witryny wyłącznie wtedy, gdy masz co najmniej 13 lat. Korzystając z tej Witryny, oświadczasz, że masz co najmniej 13 lat.

  4.2 Do Witryny. Z zastrzeżeniem przestrzegania przez Użytkownika niniejszych Warunków świadczenia usług, CookCity zezwoli Użytkownikowi na dostęp do Witryny i Treści oraz na korzystanie z nich wyłącznie w celach zgodnych z prawem i wyłącznie zgodnie z niniejszymi Warunkami świadczenia usług i wszelkimi innymi umowami, na które udzielasz CookCity zgodę, zanim uzyskasz dostęp do jakichkolwiek specyficznych aspektów Witryny. Każda dodatkowa umowa stanowi dodatek do niniejszych Warunków świadczenia usług i będzie regulować korzystanie przez Ciebie z części Witryny, do których ma zastosowanie dodatkowa umowa w przypadku konfliktu między warunkami niniejszych Warunków świadczenia usług a dodatkową umową.

 1. TREŚĆ I USŁUGI OSÓB TRZECICH.
  5.1 Treść. O ile w Witrynie nie określono inaczej, cała Treść dostępna za pośrednictwem Witryny lub Treści, w tym cały tekst, dźwięk, wideo, zdjęcia, ilustracje, grafiki, referencje i inne media, są własnością CookCity lub są przez tę firmę licencjonowane. Cała Treść jest udostępniana wyłącznie w celach informacyjnych i ponosisz wyłączną odpowiedzialność za weryfikację dokładności, kompletności i stosowalności całej Treści oraz za korzystanie z niej. Firma CookCity nie zweryfikowała dokładności treści i nie będzie za nią odpowiadać. CookCity nie gwarantuje dokładności, aktualności, przydatności ani jakości jakichkolwiek Treści. Z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszych Warunkach świadczenia usług, Użytkownikowi nie przyznaje się żadnych licencji ani innych praw do Treści ani żadnych praw własności intelektualnej w niej zawartych lub z nią powiązanych. Jeśli chcesz korzystać z Treści w sposób niedozwolony w niniejszych Warunkach świadczenia usług, skontaktuj się z CookCity pod adresem privacy@cookcity.com.  

  5.2 Do usług stron trzecich. Witryna może zapewniać Ci dostęp do niektórych Usług opracowanych, świadczonych lub utrzymywanych przez innych usługodawców stron trzecich („Usług stron trzecich”). Oprócz warunków niniejszych Warunków świadczenia usług, Twój dostęp do wszelkich Usług stron trzecich i korzystanie z nich również podlega dowolnej innej umowie, na którą użytkownik może wyrazić zgodę przed uzyskaniem dostępu do usług strony trzeciej (każda z nich to „Umowa o świadczenie usług strony trzeciej”). Warunki dowolnej Umowy o świadczenie usług strony trzeciej (która może obejmować uiszczenie opłat) będą miały zastosowanie do odpowiednich Usług stron trzecich świadczonych na mocy tej Umowy o świadczenie usług stron trzecich oprócz warunków niniejszych Warunków świadczenia usług, ale nie będą miały zastosowania do żadnych innych Usług, do których możesz uzyskać dostęp za pośrednictwem Witryny. Z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszych Warunkach świadczenia usług, w przypadku konfliktu między warunkami niniejszych Warunków korzystania z usługi a Umową o świadczenie usług strony trzeciej obowiązują warunki dowolnej Umowy o świadczenie usług strony trzeciej.

 1. WYPOWIEDZENIE. Niniejsze Warunki świadczenia usług mogą zostać wypowiedziane przez każdą ze stron w dowolnym momencie, według własnego uznania, po powiadomieniu drugiej strony zgodnie z niniejszymi Warunkami świadczenia usług. O ile w niniejszych Warunkach nie określono inaczej, po wypowiedzeniu lub wygaśnięciu niniejszych Warunków świadczenia usług z dowolnego powodu: (1) wszystkie prawa i subskrypcje przyznane Użytkownikowi na podstawie niniejszych Warunków świadczenia usług wygasną; oraz (2) natychmiast zaprzestaniesz korzystania z Witryny oraz wszelkich Treści i Usług (w tym między innymi całej Treści uzyskanej przed wypowiedzeniem) i dostępu do niej. Sekcje zatytułowane Definicje, Wypowiedzenie, Zawieszenie, Treści i zewnętrzni dostawcy usług, Technologia witryny, Własność, Oświadczenia i gwarancje, Odszkodowanie, Ograniczenie odpowiedzialności, Prywatność danych, Informacje zwrotne, Roszczenia o naruszenie, Spory, Prawo właściwe i właściwość terytorialna, Powiadomienia, Witryny połączone, i Warunki dodatkowe będą obowiązywać po wygaśnięciu lub wypowiedzeniu niniejszych Warunków świadczenia usług.

 1. ZAWIESZENIE.  Nie ograniczając prawa CookCity do wypowiedzenia niniejszych Warunków świadczenia usług, CookCity może również zawiesić Twój dostęp do Witryny lub dowolnej Treści, z powiadomieniem lub bez powiadomienia, w przypadku jakiegokolwiek faktycznego, grożącego lub podejrzewanego naruszenia niniejszych Warunków świadczenia usług lub obowiązującego prawa lub w przypadku wszelkiego innego zachowania uznanego przez CookCity, według własnego uznania, za nieodpowiednie lub szkodliwe dla Witryny, CookCity lub innego Użytkownika bądź strony trzeciej.

 1. TECHNOLOGIA WITRYNY. Witryna, Treść i bazy danych, oprogramowanie, sprzęt i inne technologie używane przez CookCity lub w jej imieniu do obsługi Witryny, a także struktura, organizacja i dane bazowe, informacje i kod oprogramowania (łącznie określane jako „Technologia”), stanowią cenne tajemnice handlowe CookCity. Użytkownik nie będzie i nie zezwoli żadnej stronie trzeciej na: (1) uzyskiwanie dostępu lub próby uzyskania dostępu do Technologii, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach korzystania; (2) używanie Technologii w sposób niezgodny z prawem lub w inny sposób, który mógłby uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć lub osłabić Technologię; (3) używanie zautomatyzowanych skryptów do zbierania informacji z Technologii lub w inny sposób wchodzenia z nią w interakcję; (4) zmienianie, modyfikowanie, powielanie lub tworzenie dzieł pochodnych Technologii; (5) dystrybuowanie, sprzedawanie, odsprzedawanie, pożyczanie, kredytowanie, dzierżawienie, licencjonowanie, podlicencjonowanie ani przenoszenie jakichkolwiek praw użytkownika do dostępu do Technologii lub korzystania z niej lub w inny sposób udostępnianie Technologii stronom trzecim; (6) odtwarzanie, rozmontowywanie, dekompilowanie lub w inny sposób próbowanie określić sposób działania Technologii; (7) podejmowanie próby obejścia lub przezwyciężenia jakichkolwiek technologicznych środków ochrony, których celem jest ograniczenie dostępu do jakiejkolwiek części Technologii; (8) monitorowanie dostępności, wydajności lub funkcjonalności Technologii; lub (9) ingerowanie w działanie lub hosting Technologii.

 1. WŁASNOŚĆ.  CookCity zachowuje wszelkie prawa, tytuły i udziały, w tym między innymi wszelkie prawa własności intelektualnej, prawa własności, prawa do reklamy, prawa do prywatności i wszelkie inne prawa chroniące dane, informacje lub własność niematerialną na całym świecie, w tym, bez ograniczeń, wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe, znaki usługowe, tajemnice handlowe, prawa patentowe, prawa osobiste, prawa sui generis do baz danych i prawa kontraktowe („PWI”) do Technologii oraz wszelkie dodatki, ulepszenia, aktualizacje i modyfikacje. Nie otrzymujesz żadnych udziałów do własności Technologii ani do Technologii ani nie otrzymujesz żadnych praw ani licencji na korzystanie z samej Technologii, poza możliwością dostępu do Witryny i Treści zgodnie z niniejszymi Warunkami świadczenia usług. Nazwa, logo oraz wszystkie nazwy produktów i usług powiązane z Witryną i Treścią są znakami towarowymi CookCity i jej licencjodawców oraz dostawców zewnętrznych, a Ty nie otrzymujesz prawa ani licencji na ich używanie.

 1. OŚWIADCZENIA I GWARANCJE.
  undefinedundefined

 1. Brak gwarancji; Zrzeczenie się.
  undefinedundefined
 2. ODSZKODOWANIE. Niniejszym zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i chronić CookCity oraz jej funkcjonariuszy, dyrektorów, udziałowców, podmioty stowarzyszone, pracowników, agentów, usługodawców, wykonawców, cesjonariuszy, użytkowników, klientów, dostawców, licencjobiorców i zainteresowanych następców („Strony objęte odszkodowaniem”) przed wszelkimi roszczeniami, stratami, zobowiązaniami, szkodami, opłatami, wydatkami i kosztami (w tym honorariami prawników, kosztami sądowymi, przyznanymi odszkodowaniami i kwotami ugody), które wynikają z wszelkich roszczeń lub zarzutów („Roszczenie”) wobec jakiejkolwiek objętej rekompensatą Strony wynikającej w jakikolwiek sposób z: (1) Twojego dostępu do Witryny lub jakiejkolwiek Treści lub korzystania z niej; (2) zbierania i ujawniania jakichkolwiek treści przez użytkownika; (3) naruszenia obowiązujących przepisów; oraz (4) naruszenia przez Ciebie jakichkolwiek oświadczeń, gwarancji lub innych postanowień niniejszych Warunków świadczenia usług. CookCity dołoży wszelkich starań, aby powiadomić Cię o wszelkich takich roszczeniach lub zarzutach, i CookCity będzie mieć prawo do udziału w obronie każdego takiego roszczenia na swój koszt.

 3. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI.  COOKCITY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE, PRZYKŁADOWE LUB WTÓRNE SZKODY, JEDNAK SPOWODOWANE, NA PODSTAWIE ODPOWIEDZIALNOŚCI, CZYLI Z TYTUŁU UMOWY, ŚCISŁEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI LUB DELIKTU (W TYM WYNIKÓW) LUB POWSTAJĄCE W WYNIKU DOSTĘPU DO LUB KORZYSTANIA Z WITRYNY I TREŚCI, NAWET JEŚLI FIRMA COOKCITY ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD, W TYM BEZ OGRANICZEŃ UTRATY TREŚCI, MOŻLIWOŚCI, PRZYCHODÓW, ZYSKÓW LUB REPUTACJI, PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI LUB ZAKUPU ZASTĘPCZYCH TREŚCI, TOWARÓW LUB USŁUG. CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ COOKCITY W ZWIĄZKU Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI ŚWIADCZENIA USŁUG I WSZYSTKICH TREŚCI DOSTARCZANYCH NA PODSTAWIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW USŁUGI LUB ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY NIE PRZEKROCZY KONTRAKTU, DELIKTU CZY W INNY SPOSÓB NIE PRZEKROCZY 10 $. ZGADZASZ SIĘ, ŻE COOKCITY NIE AKCEPTUJE TYCH WARUNKÓW USŁUGI BEZ TYCH OGRANICZEŃ ODPOWIEDZIALNOŚCI. W JURYSDYKCJACH, W KTÓRYCH OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WTÓRNE LUB PRZYPADKOWE NIE JEST DOZWOLONE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ COOKCITY JEST OGRANICZONA W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO.

 4. PRYWATNOŚĆ DANYCH.     Wyraźnie zgadzasz się na wykorzystanie i ujawnienie Twoich danych osobowych oraz innych danych i informacji, zgodnie z opisem w Polityce prywatności CookCity. Niezależnie od postanowień Polityki prywatności, CookCity będzie mieć prawo do zbierania, wyodrębniania, zestawiania, syntezy i analizy danych lub informacji nieosobowych. (dane lub informacje, które nie identyfikują podmiotu ani osoby fizycznej jako ich źródła), Twój dostęp do Witryny lub Treści i korzystanie z nich. W zakresie, w jakim takie nieosobowe dane lub informacje są gromadzone lub generowane przez CookCity, dane i informacje będą stanowiły wyłączną własność CookCity i mogą być wykorzystywane przez CookCity do wszelkich zgodnych z prawem celów biznesowych bez obowiązku rozliczania się z Tobą, pod warunkiem, że dane i informacje są wykorzystywane wyłącznie w formie zagregowanej, bez bezpośredniego identyfikowania Ciebie ani żadnego innego podmiotu lub osoby fizycznej jako ich źródła.

 1. INFORMACJE ZWROTNE.  Jeśli przekażesz CookCity jakiekolwiek opinie lub sugestie dotyczące Witryny i Treści („Informacje zwrotne”), niniejszym przenosisz na CookCity wszelkie prawa do opinii i zgadzasz się, że firma CookCity będzie miała prawo do wykorzystania takiej opinii i powiązanych informacji w dowolny sposób, jaki uzna za odpowiedni, bez obowiązku rozliczania się z Tobą. CookCity potraktuje wszelkie opinie przekazane CookCity jako niepoufne i niezastrzeżone. Zgadzasz się, że nie będziesz przekazywać CookCity żadnych informacji ani pomysłów, które uważasz za poufne lub zastrzeżone.

 2. SPORY.  Wszelkie spory powstałe pomiędzy Stronami w związku z niniejszą Umową, w tym wszelkie spory dotyczące ważności Umowy oraz spory wynikające z przepisów mających zastosowanie do praw wynikających z Umowy będą rozstrzygane w drodze arbitrażu przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej ("KIG") zgodnie z jego regulaminem ("Regulamin KIG"). Wyrok arbitrażowy wydany na podstawie niniejszego postanowienia jest ostateczny, a Strony zobowiązują się do jego niezwłocznego wykonania. Wniosek o wykonanie orzeczenia arbitrażowego może być złożony do każdego właściwego sądu powszechnego. Niezależnie od powyższego, każda ze stron ma prawo dochodzić przed sądami polskimi nakazu zapłaty zgodnie z prawem polskim.

 3. PRAWO WŁAŚCIWE I WŁAŚCIWOŚĆ TERYTORIALNA.  Interpretacja praw i obowiązków stron wynikających z niniejszych Warunków świadczenia usług, w tym, w odpowiednim zakresie, wszelkie negocjacje, arbitraż lub inne postępowanie na podstawie niniejszej Umowy, będzie podlegać pod każdym względem wyłącznie prawom Polska. Z zastrzeżeniem sekcji 15 (Spory), każda ze stron wniesie jakiekolwiek powództwo lub postępowanie wynikające z niniejszych Warunków świadczenia usług lub z nimi związane wyłącznie w sądach Polska, a Ty nieodwołalnie poddasz się osobistej jurysdykcji i właściwości miejscowej wszelkich takich sądów w każdym takim postępowaniu lub postępowaniu wniesionym do takich sądów przez CookCity.

 4. POWIADOMIENIA.  O ile niniejsze Warunki świadczenia usług nie stanowią inaczej, wszelkie powiadomienia wymagane lub dozwolone na mocy niniejszych Warunków świadczenia usług będą przekazywane CookCity pocztą na adres CookCity podany w Witrynie. CookCity może przekazać Ci wszelkie powiadomienia wymagane lub dozwolone na mocy niniejszych Warunków świadczenia usług, wysyłając wiadomość e-mail na dowolny adres e-mail podany CookCity, pod warunkiem, że w przypadku jakiegokolwiek powiadomienia dotyczącego zarówno Ciebie, jak i innych Użytkowników Witryny, CookCity może zamiast tego podać takie powiadomienie, publikując je w Witrynie. Powiadomienia przekazane CookCity będą uważane za doręczone, gdy zostaną faktycznie odebrane przez CookCity. Powiadomienie przesłane do Ciebie zostanie uznane za doręczone 24 godziny po opublikowaniu w Witrynie lub wysłaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że (w przypadku wiadomości e-mail) strona wysyłająca zostanie powiadomiona, że adres e-mail jest nieprawidłowy.

 5. WITRYNY POWIĄZANE. Witryna i Treści mogą zawierać linki do witryn osób trzecich lub treści, które nie są kontrolowane przez CookCity. Jeśli uzyskujesz dostęp do witryny osób trzecich lub treści z Witryny, robisz to na własne ryzyko, a CookCity nie ponosi odpowiedzialności za treści na żadnej z powiązanych witryn. Możesz utworzyć link do Witryny, pod warunkiem, że link ten nie stanowi ani nie sugeruje sponsorowania lub popierania Twojej witryny przez CookCity lub jakąkolwiek grupę lub osobę powiązaną z CookCity. Nie możesz używać w swojej witrynie żadnych Treści ani znaków pojawiających się w Witrynie w celu ustanowienia linku. Nie możesz kadrować ani w inny sposób włączać do innej witryny treści lub innych materiałów w Witrynie bez uprzedniej pisemnej zgody.

 6. WARUNKI DODATKOWE. O ile nie zmieniono inaczej, niniejsze Warunki świadczenia usług będą regulować wyłącznie dostęp do Witryny i Treści oraz korzystanie z nich oraz stanowią pełne i wyłączne porozumienie między stronami i zastępują wszelkie ustne lub pisemne propozycje, umowy lub inną komunikację między stronami w zakresie dostępu do Witryny i Treści oraz korzystania z nich. Wszystkie zrzeczenia się przez CookCity na mocy niniejszych Warunków świadczenia usług muszą mieć formę pisemną lub zostać później potwierdzone przez CookCity na piśmie. Jakiekolwiek zrzeczenie się lub niewykonanie przez CookCity któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków świadczenia usług w jednym przypadku nie będzie uważane za zrzeczenie się przez CookCity jakiegokolwiek innego postanowienia lub takiego postanowienia w jakimkolwiek innym przypadku. Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków świadczenia usług zostanie uznane za niewykonalne, zostanie ono usunięte w zakresie niezbędnym do zachowania zgodności z prawem i zastąpione postanowieniem, które najbardziej zbliża pierwotny zamiar i skutek ekonomiczny oryginału w zakresie zgodnym z prawem, a pozostałe postanowienia pozostaną w mocy. Strona wygrywająca w jakimkolwiek pozwie lub postępowaniu wynikającym z niniejszych Warunków świadczenia usług lub z nimi związanych będzie uprawniona do otrzymania swoich kosztów, honorariów biegłych i uzasadnionych honorariów prawników, w tym kosztów i opłat związanych z odwołaniem. Zgadzasz się, że każdy z dostawców usług CookCity będzie uważany za beneficjenta będącego stroną trzecią powyższych postanowień, z wszelkimi prawami do egzekwowania takich postanowień, tak jakby dostawca usług był stroną niniejszych Warunków świadczenia usług. Ani niniejsze Warunki świadczenia usług, ani żadne prawa ani obowiązki Użytkownika wynikające z nich nie mogą zostać scedowane ani przeniesione (w całości lub w części, w tym w drodze sprzedaży, fuzji, konsolidacji lub innego działania prawa) bez uprzedniej pisemnej zgody CookCity. Każda cesja z naruszeniem powyższego będzie nieważna. CookCity może scedować niniejsze Warunki świadczenia usług na dowolną stronę, która przyjmie na siebie zobowiązania CookCity wynikające z niniejszych Warunków. Strony niniejszej Umowy są niezależnymi stronami, a nie agentami, pracownikami lub pracodawcami innych lub wspólników, i żadna z nich nie nabywa na mocy niniejszej Umowy żadnych praw ani możliwości wiązania lub zaciągania jakichkolwiek zobowiązań w imieniu drugiej strony.